Check số lượng user connect port 80 và 443 trên windows

Để kiểm tra số lượng người dùng đang kết nối vào cổng 80 và 443 trên Windows Command Prompt, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

netstat -an | find /c ":80" && netstat -an | find /c ":443"

Lệnh trên sẽ liệt kê tất cả các kết nối mạng (bao gồm cả TCP và UDP) và sau đó sử dụng lệnh `find` để lọc kết quả và đếm số dòng chứa cổng 80 và 443. Dấu `&&` được sử dụng để thực hiện lệnh đếm cổng 443 sau khi lệnh đếm cổng 80 đã hoàn thành.

Kết quả trả về sẽ là số lượng kết nối đang tồn tại trên cổng 80 và 443.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận