[MSSQL] Script level upgrade for database 'master' failed because upgrade step 'msdb110_upgrade.sql'

Hướng dẫn fix lỗi Script level upgrade for database 'master' failed because upgrade step 'msdb110_upgrade.sql' khi start MSSQL

1. Các bạn vào CMD chạy lệnh sau để start mssql ở chế độ trace flag 902

NET START MSSQLSERVER /T902

2. Chạy file script msdb110_upgrade.sql trên MSSQL file lấy  trong folder install của MSSQL

vd của mình là: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\Install

3. STOP và START lại MSSQL trong CMD

NET STOP MSSQLSERVER
NET START MSSQLSERVER

Chúc các bạn thành công.

Bình luận