[CMD] Rename file trong command line windows

Chúng ta có thể sử dụng lệnh rename để đổi tên file trong CMD với lệnh rename hoặc ren

Cú pháp

rename  file_path  new_name

ví dụ

rename  d:\data\file1.doc file2.doc

 Chúc các bạn thành công

Bình luận