Windows

Fix lỗi ADODB.Recordset error '800a0e7a'

Fix lỗi ADODB.Recordset error '800a0e7a'

Nếu website của bạn báo lỗi ADODB.Connection error '800a0e7a' Provider cannot be found. It may not be properly installed, có thể server của bạn đang thiếu thư viện Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable

Redirect http to https trên web.config

Redirect http to https trên web.config

Thông thường, rule redirect được khai báo trong file web.config nằm trong thư mục gốc website của. Nếu redirect không hoạt động, hay kiểm tra web.config có tồn tại không và rule redirect có đúng quy tắc không