Windows

The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server

Ngày đăng08/06/2020 1,289

Đôi khi vừa cài xong IIS nhưng các bạn chạy chạy web asp.net 4.0 lại xuất hiện lỗi sau:
HTTP Error 404.2 - Not Found
The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server.

Mình xin chưa sẽ các bạn cách khác phục vấn đề lỗi trên:

Các bạn vào IIS manager và click vào Tên Server. Sau đó click vào biểu tượng "ISAPI and CGI Restrictions" Dưới mục IIS header. Đổi ASP.NET 4.0 Từ "Not Allowed" sang "Allowed".

isapi-and-cgi

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services
Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services
Ngày đăng26/03/2020 2,367
Batch script ghi nội dung vào file text trên windows
Batch script ghi nội dung vào file text trên windows
Ngày đăng17/01/2020 2,687
Batch script đồng bộ folder trên windows
Batch script đồng bộ folder trên windows
Ngày đăng06/01/2020 1,952
asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error
asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error
Ngày đăng26/11/2019 1,408
Batch script backup database mysql trên windows
Batch script backup database mysql trên windows
Ngày đăng15/11/2019 1,741
Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows
Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows
Ngày đăng10/10/2019 1,234
Tạo file batch upload ftp trên windows
Tạo file batch upload ftp trên windows
Ngày đăng26/09/2019 1,656
Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows
Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows
Ngày đăng07/09/2019 2,580
Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012
Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012
Ngày đăng05/09/2019 2,607
Fix lỗi ADODB.Recordset error
Fix lỗi ADODB.Recordset error '800a0e7a'
Ngày đăng04/09/2019 1,679