Windows

Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows

Ngày đăng07/09/2019 1,939

Đây là lệnh nén folder

"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -ep1 -r "Name of ZIP file with path" "C:\Users\%username%\desktop\someFolder\"

Đây là lệnh nén các file

"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -ep1  "Name of ZIP file with path" "C:\Users\%username%\desktop\someFolder\*.*"

Các bạn có thể sửa "Name of ZIP file with path" thành "C:\Backup.rar" tùy vào mục đích mình muốn lưu vào đâu nhé

Mình sẽ gửi các bạn code mẫu nén file theo ngày tháng năm

set _my_datetime=%date%
set _my_datetime=%_my_datetime: =_%
set _my_datetime=%_my_datetime::=%
set _my_datetime=%_my_datetime:/=_%
set _my_datetime=%_my_datetime:.=_%
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -ep1 -r "C:\%_my_datetime%.rar" " C:\Users\%username%\desktop\someFolder\"

Bình luận

Capchar: