Windows

Reverse Proxy với URL Rewrite trên IIS

Ngày đăng11/08/2020 1,560

Bằng cách sử dụng URL Rewrite các bạn có thể triển khai cấu hình load balancing and reverse proxy. Máy chủ được sử dụng làm reverse proxy nhận các yêu cầu Web và sau đó chuyển tiếp chúng đến một số ứng dụng mạng nội bộ để xử lý.

Bắt đầu cấu hình reverse proxy. Hiện tại mình có 1 website chạy trên port 3000 như hình bên dưới.

Reverse proxy

Mở IIS bẵng cách gõ “inetmgr” trong run. Chọn domain và  “URL Rewrite” .

Reverse proxy

Click vào “Add Rule(s)…” trong phần action bên tay phải như hình bên dưới.

Reverse proxy

Chọn Reverse Proxy dưới phần inbound and outbound.

Reverse proxy

Sẽ mở cửa sổ như bên dưới, Thêm tên domain hoặc ip kèm theo port trong phần inbound rules.

Reverse proxy

Thiết lập proxy ngược đã được thực hiện . Các bạn có thể vào website mà các bạn đã cấu hình trên IIS.  Reverse proxy đã hoạt động

Reverse proxy

This is the reverse proxy in working.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server
The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server
Ngày đăng08/06/2020 1,289
Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services
Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services
Ngày đăng26/03/2020 2,368
Batch script ghi nội dung vào file text trên windows
Batch script ghi nội dung vào file text trên windows
Ngày đăng17/01/2020 2,687
Batch script đồng bộ folder trên windows
Batch script đồng bộ folder trên windows
Ngày đăng06/01/2020 1,952
asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error
asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error
Ngày đăng26/11/2019 1,409
Batch script backup database mysql trên windows
Batch script backup database mysql trên windows
Ngày đăng15/11/2019 1,741
Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows
Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows
Ngày đăng10/10/2019 1,234
Tạo file batch upload ftp trên windows
Tạo file batch upload ftp trên windows
Ngày đăng26/09/2019 1,657
Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows
Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows
Ngày đăng07/09/2019 2,580
Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012
Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012
Ngày đăng05/09/2019 2,607