[MongoDB] Hướng dẫn cài đặt mongodb trên Centos 7

MongoDB là một cơ sở dữ liệu miễn phí và mã nguồn mở. Nó được phân loại là cơ sở dữ liệu NoSQL vì không dựa trên cấu trúc cơ sở dữ liệu như truyền thống, mà nó sử dụng cấu trúc giống JSON

Các bước cài đặt mongodb như sau.

1. Tạo file repo mongodb

/etc/yum.repos.d/mongodb-enterprise-4.4.repo

với nội dung như sau

[mongodb-org-4.4]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/4.4/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.4.asc

2. Cài đặt mongodb

yum install mongodb-org -y

3. Khởi động dịch vụ

systemctl start mongod

4. Set Auto start mongodb

systemctl enable mongod

5. Lệnh reload lại cấu hình mongodb sau khi chỉnh sửa cấu hình tại /etc/mongod.conf

systemctl reload mongod

Chúc các bạn thành công.

Bình luận