internal Query Exec Max Blocking Sort Bytes trên mongo db

Hướng dẫn khắc phục lỗi Sort operation used more than the maximum bytes of RAM khi truy cập web dùng database mongodb

vi /etc/mongod.conf

Thêm vào nội dung sau

setParameter:
   internalQueryExecMaxBlockingSortBytes: 67108864
 
Chúc các bạn thành công.

Bình luận