[mongodb] Backup Restore database mongodb

Hướng dẫn thao tác backup restore mongodb bằng command line

1. Lệnh backup

mongodump --out=/data/backup/

2. Lệnh restore

mongorestore /data/backup/

Chúc các bạn thành công.

Bình luận