Windows

Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows

Ngày đăng10/10/2019 1,210

Nếu truy cập website hay phần mềm xuất hiện lỗi MySQL connection is blocked of many connection errors. Các bạn có thể xử lý như sau

Edit file my.ini

C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.7\my.ini

Tìm đến dòng max_connections và sửa lại thông số phù hợp

Ví dụ:

max_connections=1000

Sau đó restart lại service mysql

Chúc các bạn thành công

 

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Tạo file batch upload ftp trên windows
Tạo file batch upload ftp trên windows
Ngày đăng26/09/2019 1,630
Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows
Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows
Ngày đăng07/09/2019 2,480
Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012
Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012
Ngày đăng05/09/2019 2,533
Fix lỗi ADODB.Recordset error
Fix lỗi ADODB.Recordset error '800a0e7a'
Ngày đăng04/09/2019 1,642
Redirect http to https trên web.config
Redirect http to https trên web.config
Ngày đăng03/09/2019 974
Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full
Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full
Ngày đăng02/09/2019 11,807