Windows

Fix: The Remote Computer requires network level authentication

Ngày đăng19/11/2020 762

Lỗi remote The Remote Computer requires network level authentication là do Network Level Authentication (or NLA) được enable

Bạn có thể disable the NLA với việc sử dụng group policy editor

1. Chọn Windows + R, sau đó gõ "gpedit.msc" in the dialogue box and press Enter.

2. Các bạn vào phần group policy editor và vào đường dẫn sau

Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host > Security

The Remote Computer requires network level authentication

3. Sau đó tìm đến dòng "Require user authentication for remote connections by using Network Level Authentication" và chọn disabled.

The Remote Computer requires network level authentication

4. Sau đó vấn đề sẽ được khắc phục.

Chúc các bạn thành công

 

 

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Reverse Proxy với URL Rewrite trên IIS
Reverse Proxy với URL Rewrite trên IIS
Ngày đăng11/08/2020 1,459
The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server
The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server
Ngày đăng08/06/2020 1,260
Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services
Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services
Ngày đăng26/03/2020 2,293
Batch script ghi nội dung vào file text trên windows
Batch script ghi nội dung vào file text trên windows
Ngày đăng17/01/2020 2,546
Batch script đồng bộ folder trên windows
Batch script đồng bộ folder trên windows
Ngày đăng06/01/2020 1,907
asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error
asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error
Ngày đăng26/11/2019 1,368
Batch script backup database mysql trên windows
Batch script backup database mysql trên windows
Ngày đăng15/11/2019 1,713
Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows
Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows
Ngày đăng10/10/2019 1,209
Tạo file batch upload ftp trên windows
Tạo file batch upload ftp trên windows
Ngày đăng26/09/2019 1,630
Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows
Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows
Ngày đăng07/09/2019 2,480