Windows

Batch script đồng bộ folder trên windows

Ngày đăng06/01/2020 1,907

Hiện tại, Windows chưa phát triển một công cụ nào thực hiện việc đồng bộ 2 thư mục trên cùng 1 server.

Trong khi đó, việc sử dụng các công cụ download trên internet mang lại nhiều rủi ro về bảo mật.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng script do đội ngũ CloudCraft phát triển để thực hiện việc đồng bộ dữ liệu giữa 2 thư mục:

_ Truy cập đường dẫn sau để download và giải nén file script:

https://github.com/cloudcraftteam/Sync-folders

_ Mở cửa sổ command line và di chuyển tới thư mục chứa file script.

(hoặc mở thư mục chứ file script, bấm Shift + chuột phải => chọn Open command window here)

_ Thực thi script với cú pháp sau:

sync.bat <source> <dest> <timeout>

Trong đó:

timeout: thời gian chờ giữa 2 lần sync, tính bằng giây (để trống sẽ thực hiện đồng bộ 1 lần duy nhất)

Ví dụ:

sync.bat C:\homework D:\secret 5

Lệnh trên sẽ thực hiện sync từ thư mục C:\homework tới thư mục D:\secret, thời gian giữa các lần sync là 5 giây

Lưu ý:

  • Cần phải đảm bảo thư mục nguồn và thư mục đích đã được tạo.
  • Phải giữ cửa sổ command line luôn mở (nếu đóng thì chương trình sẽ dừng).
  • Đường dẫn thư mục nguồn và thư mục đích không được có dấu hoặc kí tự đặt biệt, ví dụ: #, $, @, %…

Nội dung file sync.bat

@echo off

set "source=%1"
set "dest=%2"
set "timeout=%3"

::::::::::::::REPLACE INCORRECT SEPERATOR FROM / TO \::::::::::::::::
set replace=\
call set source=%%source:/=%replace%%%
call set dest=%%dest:/=%replace%%%

::::::::::::::::::::REMOVE ENDING SEPERATOR::::::::::::::::::::::::::
:while1
if "%source:~-1%"=="\" (
    set "source=%source:~0,-1%"
    goto while1
)

:while2
if "%dest:~-1%"=="\" (
    set "dest=%dest:~0,-1%"
    goto while2
)

::::::::::::::::CHECK IF INPUT TIMEOUT VALID OF NOT::::::::::::::::::
if "%timeout%" == "" (
    set "timeout=-1"
    echo [%date% %time%] SYNC START >> sync-log.txt
    goto loop
)
echo %timeout%| findstr /r "^[1-9][0-9]*$" > nul
if %errorlevel% neq 0 (
    echo INVALID TIMEOUT...
    echo "Usage: .\sync.bat <source> <dest> <timeout>"
    pause
    exit
) else (
    echo [%date% %time%] SYNC START >> sync-log.txt
)

::::::::::::::::::::::::::BEGIN SYNC:::::::::::::::::::::::::::::::::
:loop

xcopy /r /e /d /c /y %source% %dest% | find /v "File(s) copied" >> sync-log.txt

dir /b /s %dest%  > dest.txt

set "find=%dest%\"
set "replace="
set "textfile=dest.txt"
set "newfile=output.txt"
(for /f "delims=" %%i in (%textfile%) do (
    set "line=%%i"
    setlocal enabledelayedexpansion
    set "line=!line:%find%=%replace%!"
    echo(!line!
    endlocal
    )
) > %newfile%
del %textfile%
rename %newfile%  %textfile%

for /f "tokens=*" %%F in (dest.txt) do (
    if not exist "%source%\%%F" (
        if exist "%dest%\%%F" (
            echo delete %dest%\%%F >> sync-log.txt
            if exist "%dest%\%%F\*" (
                rmdir /s /q "%dest%\%%F"
            ) else (
                del /q "%dest%\%%F"
            )
            if exist "%dest%\%%F" echo delete %dest%\%%F fail >> sync-log.txt
        )
    )
)

if exist "dest.txt" del /q dest.txt

if "%timeout%" neq "-1" (
    timeout %timeout% > nul
    goto loop
) else (
    echo COMPLETE...
    echo COMPLETE... >> sync-log.txt
)

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error
asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error
Ngày đăng26/11/2019 1,364
Batch script backup database mysql trên windows
Batch script backup database mysql trên windows
Ngày đăng15/11/2019 1,712
Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows
Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows
Ngày đăng10/10/2019 1,209
Tạo file batch upload ftp trên windows
Tạo file batch upload ftp trên windows
Ngày đăng26/09/2019 1,630
Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows
Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows
Ngày đăng07/09/2019 2,480
Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012
Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012
Ngày đăng05/09/2019 2,531
Fix lỗi ADODB.Recordset error
Fix lỗi ADODB.Recordset error '800a0e7a'
Ngày đăng04/09/2019 1,642
Redirect http to https trên web.config
Redirect http to https trên web.config
Ngày đăng03/09/2019 974
Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full
Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full
Ngày đăng02/09/2019 11,802