Windows

Batch script backup database mysql trên windows

Ngày đăng15/11/2019 1,713

Hướng dẫn tạo file batch backup mysql trên windows hỗ trợ cho việc đặt lịch backup database hàng ngày

Cách bạn tạo file backupmysql.bat theo mẫu bên dưới:

@echo off

 set dbUser=root
 set dbPassword=69mTm1EUd6XL
 set backupDir="Z:\backup\backupmysql\"
 set mysqldump="C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin\mysqldump.exe"
 set mysqlDataDir="C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.7\Data"
 set zip="C:\Program Files\7-Zip\7z.exe"

 :: get date
 for /F "tokens=2-4 delims=/ " %%i in ('date /t') do (
      set mon=%%i
      set dd=%%j
      set yy=%%k
 )

 :: get time
 for /F "tokens=5-8 delims=:. " %%i in ('echo.^| time ^| find "current" ') do (
      set hh=%%i
      set min=%%j
 )

 echo dirName=%yy%%mon%%dd%_%hh%%min%
 set dirName=%yy%%mon%%dd%_%hh%%min%
 
 
 :: switch to the "data" folder
 pushd %mysqlDataDir%

 :: iterate over the folder structure in the "data" folder to get the databases
 for /d %%f in (*) do (

 if not exist %backupDir%\%dirName%\ (
      mkdir %backupDir%\%dirName%
 )

 %mysqldump% --host="localhost" --user=%dbUser% --password=%dbPassword% --single-transaction --add-drop-table --databases %%f > %backupDir%\%dirName%\%%f.sql

 %zip% a -tgzip %backupDir%\%dirName%\%%f.sql.gz %backupDir%\%dirName%\%%f.sql

 del %backupDir%\%dirName%\%%f.sql
 )
 popd
 
 for /F "skip=7 delims=" %%D in ('dir "%backupDir%" /AD /B /O-D 2^>nul') do (
    rd /Q /S "%backupDir%\%%D"
)

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows
Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows
Ngày đăng10/10/2019 1,209
Tạo file batch upload ftp trên windows
Tạo file batch upload ftp trên windows
Ngày đăng26/09/2019 1,630
Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows
Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows
Ngày đăng07/09/2019 2,480
Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012
Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012
Ngày đăng05/09/2019 2,533
Fix lỗi ADODB.Recordset error
Fix lỗi ADODB.Recordset error '800a0e7a'
Ngày đăng04/09/2019 1,642
Redirect http to https trên web.config
Redirect http to https trên web.config
Ngày đăng03/09/2019 974
Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full
Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full
Ngày đăng02/09/2019 11,806