Windows

asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error

Ngày đăng26/11/2019 1,368

Hướng dẫn hiện thị error log trên aspnet core khi báo lỗi 500

Change stdoutLogEnabled="false" to true and then check the logs at stdoutLogFile=".\logs\stdout". The error(s) there might tell you something.

 <aspNetCore processPath="dotnet" arguments=".\vcf.web.dll" stdoutLogEnabled="true" stdoutLogFile=".\logs\stdout" hostingModel="InProcess" />

Sau đó tìm đến đường dẫn  stdoutLogFile đễ xem log.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Batch script backup database mysql trên windows
Batch script backup database mysql trên windows
Ngày đăng15/11/2019 1,712
Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows
Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows
Ngày đăng10/10/2019 1,209
Tạo file batch upload ftp trên windows
Tạo file batch upload ftp trên windows
Ngày đăng26/09/2019 1,630
Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows
Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows
Ngày đăng07/09/2019 2,480
Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012
Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012
Ngày đăng05/09/2019 2,532
Fix lỗi ADODB.Recordset error
Fix lỗi ADODB.Recordset error '800a0e7a'
Ngày đăng04/09/2019 1,642
Redirect http to https trên web.config
Redirect http to https trên web.config
Ngày đăng03/09/2019 974
Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full
Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full
Ngày đăng02/09/2019 11,806