Windows

[Windows] Tìm Serial Number của ổ cứng

Ngày đăng19/12/2020 338

Hướng dẫn lấy Serial Number của ổ cứng trên windows

1. Mở giao diện CMD

2. Dùng lệnh wmic để tìm model, name, serialnumber của ổ cứng

wmic diskdrive get model,name,serialnumber

3. Bạn sẽ thấy được model, name, và serial number của ổ cứng như hình bên dưới

wmic-diskdrive

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[MSSQL] Tạo Bath Script backup database mssql trên windows
[MSSQL] Tạo Bath Script backup database mssql trên windows
Ngày đăng01/12/2020 521
Fix: The Remote Computer requires network level authentication
Fix: The Remote Computer requires network level authentication
Ngày đăng19/11/2020 620
Reverse Proxy với URL Rewrite trên IIS
Reverse Proxy với URL Rewrite trên IIS
Ngày đăng11/08/2020 1,289
The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server
The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server
Ngày đăng08/06/2020 1,191
Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services
Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services
Ngày đăng26/03/2020 2,132
Batch script ghi nội dung vào file text trên windows
Batch script ghi nội dung vào file text trên windows
Ngày đăng17/01/2020 2,311
Batch script đồng bộ folder trên windows
Batch script đồng bộ folder trên windows
Ngày đăng06/01/2020 1,776
asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error
asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error
Ngày đăng26/11/2019 1,260
Batch script backup database mysql trên windows
Batch script backup database mysql trên windows
Ngày đăng15/11/2019 1,638
Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows
Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows
Ngày đăng10/10/2019 1,150