Plesk

Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Ngày đăng29/09/2019 1,312

Hướng dẫn fix lỗi không thể export hay inport database trên plesk: Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Giải pháp:

Reset mật khẩu user  database:

  1. Log into Plesk
  2. Vào Domains > example.com > Databases > User Management và click vào user name
  3. Thay đổi mật khẩu (Có thể dùng mật khẩu cũ).

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar: