Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk

1. Xem mật khẩu MySQL tại  /etc/psa/.psa.shadow

cat /etc/psa/.psa.shadow
$AES-128-CBC$ZmY/EEpy1+TwCNq5kalqSA==$Pd02kf4TTlpXdi/qyeo92w==

2. Sử dụng password vừa xem tại /etc/psa/.psa.shadow  dùng user admin để kết nối (MySQL Workbench, HeidiSQL, etc.).  

mysql -uadmin -p'$AES-128-CBC$ZmY/EEpy1+TwCNq5kalqSA==$Pd02kf4TTlpXdi/qyeo92w=='

Chúc các bạn thành công.

Bình luận