[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux

Mặc định Plesk linux sẽ lưu backup trong ở đường dẫn /var/lib/psa/dumps, bài viết hướng dẫn các bạn các thay đổi đường dẫn backup.

Các thao tác thay đổi đường dẫn Plesk backup như sau:

SSH vào server của bạn

Sau đó tạo đường dẫn backup của bạn ở đây mình dùng /backup

mkdir /backup

Phân quyền và change owner thư mục backup của bạn

chown psaadm:psaadm /backup
chmod 755 /plesk_backups

Thay đổi đường dẫn backup trong file Plesk config /etc/psa/psa.conf:

vi /etc/psa/psa.conf

Thay đổi giá trị của DUMP_D thành thư mục backup của bạn:

# Backups directory
DUMP_D /backup

Sau đó lưu và đóng file plesk config lại

Kiểm tra lại xem thưc mục backup đã thay đổi trong plesk config chưa

grep -v '#' /etc/psa/psa.conf | grep -w DUMP_D
DUMP_D /plesk_backups

Chuyển toàn bộ data backup và thử mục ẩn .discovered trong thư mục backup cũ sang thư mục mới:

mv /var/lib/psa/dumps/* /backup/
mv /var/lib/psa/dumps/.discovered/ /backup/

Restart lại sevice "sw-cp-server":

service sw-cp-server restart

Như vậy là từ bay giờ backup của plesk sẽ lư vào thư mục mới /backup. 

Chúc các bạn thành công

Bình luận