[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux

Có một số lệnh trong cli cần đúng version mới có thể chạy được, vậy làm thế nào các bạn có thể thay đổi version php cli trong SSH

1. Login vào ssh server

2. Kiểm tra các phiên bản version hiện có trong Plesk

ls -alh /opt/plesk/php
total 0
drwxr-xr-x 9 root root 83 Mar 11  2019 .
drwxr-xr-x 4 root root 31 Mar 11  2019 ..
drwxr-xr-x 8 root root 77 Apr  5  2019 5.4
drwxr-xr-x 8 root root 77 Apr  5  2019 5.5
drwxr-xr-x 8 root root 77 Apr  5  2019 5.6
drwxr-xr-x 8 root root 77 Apr  5  2019 7.0
drwxr-xr-x 8 root root 77 Mar 11  2019 7.1
drwxr-xr-x 8 root root 77 Mar 11  2019 7.2
drwxr-xr-x 8 root root 77 Mar 11  2019 7.3

3. Chạy lệnh sau để thay đổi version php cli ở đây mình muốn thay đổi thành php 7.1

echo "PATH=/opt/plesk/php/7.1/bin:$PATH" >> ~/.bash_profile

4. Log out xong login lại ssh vào kiểm tra lại version php

php -v
PHP 7.1.27 (cli) (built: Mar 11 2019 10:21:26) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with the ionCube PHP Loader (enabled) + Intrusion Protection from ioncube24.com (unconfigured) v10.2.1, Copyright (c) 2002-2018, by ionCube Ltd.
    with Zend OPcache v7.1.27, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Như vậy php của bạn đã được lên version 7.1 rồi, rất đơn giản chỉ trong vài thao tác

Chúc các bạn thành công.

Bình luận