Fix lỗi Plesk PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation

Hướng dẫn fix lỗi khi install extention bất kỳ báo lỗi  PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation

1. Các bạn SSH vào server

2. Chạy lệnh

php -v
bash: php: command not found

3. Nếu báo lỗi không load được php các bạn tạo soft link như sau

ln -s /opt/plesk/php/7.2/bin/php /usr/bin/php

Hoặc link một version php bất kỳ cũng được

php -v
PHP 7.2.32 (cli) (built: Jul 24 2020 13:10:28) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with the ionCube PHP Loader + ionCube24 v10.4.0, Copyright (c) 2002-2020, by ionCube Ltd.
    with Zend OPcache v7.2.32, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Chúc các bạn thành công

Bình luận