Mã nguồn

Rewrite image to cdn asp.net

Rewrite image to cdn asp.net

Hướng dẫn rewrite file tĩnh image sang domain cdn trên asp.net, thay đổi url cho các file image để chuyển hướng sang chạy dịch vụ CDN.

ASP.NET rejected this request because the queue limit was exceeded

ASP.NET rejected this request because the queue limit was exceeded

Khi tối ưu hóa và điều chỉnh một ứng dụng ASP.NET, bạn có thể muốn tăng giá trị của requestQueueLimit. RequestQueueLimit là số lượng yêu cầu tối đa của một tiến ASP.NET trước khi lỗi được trả về máy khách.