Hướng dẫn cài đặt Plugin Let's Encrypt trên cPanel

Hướng dẫn cài đặt plugin Let's Encrypt tạo SSL miễn phí trên cPanel

Yum repository

Thêm package letsencrypt vào repository:

wget https://cpanel.fleetssl.com/static/letsencrypt.repo -O /etc/yum.repos.d/letsencrypt.repo

Cài đặt Plugin thông qua lệnh yum

yum -y install letsencrypt-cpanel

Test Plugin

le-cp self-test

Nếu không có vấn đề gì hệ thống sẽ trả về SUCCESS

[SELF-TEST] Can read config ............ SUCCESS.
[SELF-TEST] Can connect to daemon and check licence ............ SUCCESS.
[SELF-TEST] Can connect to Lets Encrypt ............ SUCCESS.
[SELF-TEST] Can talk to WHM API ............ SUCCESS.
[SELF-TEST] Can talk to plugin RPC ............ SUCCESS.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận