[Cpanel] Hướng dẫn cài đặt redis cache cho Cpanel

Các bước cài đặt redis cache trên cpanel

1. Cài đặt thư viện redis

yum install redis -y

2. Khởi động redis server

systemctl start redis.service
systemctl enable redis

3. Kiểm tra trạng thái redis

systemctl status redis.service

4. Thêm Redis package vào CageFS nếu các bạn có sử dụng Cloudlinux

cagefsctl --addrpm redis
cagefsctl --force-update

5. Monitor debug Redis server bằnng command

redis-cli monitor

Chúc các bạn thành công.

Bình luận