Failed to start Apache SSLCertificateFile mycpanel.pem does not exist or is empty

Hướng dẫn khách phục lỗi SSLCertificateFile: file '/var/cpanel/ssl/cpanel/mycpanel.pem' does not exist or is empty khi start apache

Bạn chỉ cần rebuild the Apache configuration là được nhé

/scripts/rebuildhttpdconf

Chúc các bạn thành công.

Bình luận