[cPanel] Hướng dẫn fix lỗi không truy cập được FTP khi bật csf firewall

Hướng dẫn fix lỗi không truy cập được FTP khi bật csf firewall trên cPanel

1. Đầu tiên các bạn kiểm tra PassivePortRange

 cat /var/cpanel/conf/pureftpd/main | grep PassivePortRange

Output

PassivePortRange: 49152 65534

Như vậy PassivePortRange của FTP sẽ là 49152 -> 65534

2. Các bạn vào csf.conf để mở range port FTP hé

vi /etc/csf/csf.conf

để mở range port trong TCP_IN các bên thêm vào range: 49152:65534 nhé

3. Sau đó khởi động lại csf bằng lệnh

csf -r

Chúc các bạn thành công.

Bình luận