Plesk

[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux

Ngày đăng19/02/2021 83

Mặc định Plesk linux sẽ lưu backup trong ở đường dẫn /var/lib/psa/dumps, bài viết hướng dẫn các bạn các thay đổi đường dẫn backup.

Các thao tác thay đổi đường dẫn Plesk backup như sau:

SSH vào server của bạn

Sau đó tạo đường dẫn backup của bạn ở đây mình dùng /backup

mkdir /backup

Phân quyền và change owner thư mục backup của bạn

chown psaadm:psaadm /backup
chmod 755 /plesk_backups

Thay đổi đường dẫn backup trong file Plesk config /etc/psa/psa.conf:

vi /etc/psa/psa.conf

Thay đổi giá trị của DUMP_D thành thư mục backup của bạn:

# Backups directory
DUMP_D /backup

Sau đó lưu và đóng file plesk config lại

Kiểm tra lại xem thưc mục backup đã thay đổi trong plesk config chưa

grep -v '#' /etc/psa/psa.conf | grep -w DUMP_D
DUMP_D /plesk_backups

Chuyển toàn bộ data backup và thử mục ẩn .discovered trong thư mục backup cũ sang thư mục mới:

mv /var/lib/psa/dumps/* /backup/
mv /var/lib/psa/dumps/.discovered/ /backup/

Restart lại sevice "sw-cp-server":

service sw-cp-server restart

Như vậy là từ bay giờ backup của plesk sẽ lư vào thư mục mới /backup. 

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[Plesk] Set Domain Using External Mail Servers
[Plesk] Set Domain Using External Mail Servers
Ngày đăng08/02/2021 77
[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux
[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux
Ngày đăng02/02/2021 130
[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk
[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk
Ngày đăng02/01/2021 311
Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem failed trên Plesk
Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem failed trên Plesk
Ngày đăng25/10/2020 254
Fix lỗi Plesk PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation
Fix lỗi Plesk PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation
Ngày đăng12/08/2020 618
Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk
Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk
Ngày đăng04/05/2020 864
Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk
Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk
Ngày đăng17/04/2020 926
Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting
Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting
Ngày đăng29/10/2019 702
Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7
Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7
Ngày đăng09/10/2019 1,406
Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain
Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain
Ngày đăng29/09/2019 1,316