Plesk

[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux

Ngày đăng02/02/2021 131

Có một số lệnh trong cli cần đúng version mới có thể chạy được, vậy làm thế nào các bạn có thể thay đổi version php cli trong SSH

1. Login vào ssh server

2. Kiểm tra các phiên bản version hiện có trong Plesk

ls -alh /opt/plesk/php
total 0
drwxr-xr-x 9 root root 83 Mar 11  2019 .
drwxr-xr-x 4 root root 31 Mar 11  2019 ..
drwxr-xr-x 8 root root 77 Apr  5  2019 5.4
drwxr-xr-x 8 root root 77 Apr  5  2019 5.5
drwxr-xr-x 8 root root 77 Apr  5  2019 5.6
drwxr-xr-x 8 root root 77 Apr  5  2019 7.0
drwxr-xr-x 8 root root 77 Mar 11  2019 7.1
drwxr-xr-x 8 root root 77 Mar 11  2019 7.2
drwxr-xr-x 8 root root 77 Mar 11  2019 7.3

3. Chạy lệnh sau để thay đổi version php cli ở đây mình muốn thay đổi thành php 7.1

echo "PATH=/opt/plesk/php/7.1/bin:$PATH" >> ~/.bash_profile

4. Log out xong login lại ssh vào kiểm tra lại version php

php -v
PHP 7.1.27 (cli) (built: Mar 11 2019 10:21:26) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with the ionCube PHP Loader (enabled) + Intrusion Protection from ioncube24.com (unconfigured) v10.2.1, Copyright (c) 2002-2018, by ionCube Ltd.
    with Zend OPcache v7.1.27, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Như vậy php của bạn đã được lên version 7.1 rồi, rất đơn giản chỉ trong vài thao tác

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk
[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk
Ngày đăng02/01/2021 311
Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem failed trên Plesk
Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem failed trên Plesk
Ngày đăng25/10/2020 254
Fix lỗi Plesk PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation
Fix lỗi Plesk PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation
Ngày đăng12/08/2020 618
Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk
Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk
Ngày đăng04/05/2020 864
Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk
Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk
Ngày đăng17/04/2020 926
Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting
Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting
Ngày đăng29/10/2019 702
Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7
Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7
Ngày đăng09/10/2019 1,406
Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain
Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain
Ngày đăng29/09/2019 1,316
Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk
Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk
Ngày đăng23/09/2019 757
Hướng dẫn restore database mssql trên Plesk
Hướng dẫn restore database mssql trên Plesk
Ngày đăng20/09/2019 722