Mã nguồn

Max upload file size trên ASP.NET

Ngày đăng04/09/2019 944

Thông thường các website asp.net mặc định chỉnh cho phép các bạn upload file <= 2MB nếu bạn cần upload file lớn hơn các bạn làm theo hướng dẫn sau.

Dưới đây là cấu hình web.config dành cho IIS 7+

<system.webServer>
    <security>
      <requestFiltering>
        <requestLimits maxAllowedContentLength="52428800" /> <!--50MB-->
      </requestFiltering>
    </security>
  </system.webServer>

Nếu bạn dùng IIS6 thì sẽ có cấu hình web.config như sau:

<system.web>
   <!-- maxRequestLength for asp.net, in KB -->
   <httpRuntime maxRequestLength="15360" ></httpRuntime>
</system.web>

Nếu trên IIS6 đã cấu hình web.config nhưng vẫn chưa được các bạn edit thêm file sau:

 %windir%\system32\inetsrv\config\applicationhost.config

Edit lại dòng sau:

<requestLimits maxAllowedContentLength ="<length>" />

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar: