[.netcore] Accept x-www-form-urlencoded trên Web API .NET Core

Hướng dẫn cách nhận request dưới dạng  application/x-www-form-urlencoded trên asp.net core

Các bạn tạo 1 IActionResult với khai báo Consumes như sau nhé

[HttpPost]
[Consumes("application/x-www-form-urlencoded")]
public IActionResult Post([FromForm] IFormCollection _model)
{
    var token =  _model["token"];
    var postid=  _model["postidid"];
    return StatusCode(200);
}

Đây chỉ là mẫu thôi, các bạn tùy biến lại nhé.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận