[.netcore] Hướng dẫn hiển thị unicode trên webpage aspnet core 6

Hướng dẫn hiển thị unicode trên webpage aspnet core bằng cách khai báo trong builder.Services

using System.Text.Encodings.Web;
using System.Text.Unicode;


Các bạn mở ứng dụng aspnet core và khai báo trong Program.cs với mẫu sau nhé

builder.Services.AddSingleton<HtmlEncoder>(
HtmlEncoder.Create(allowedRanges: new[] { UnicodeRanges.All}));

Các rebuild lại project và chạy lại web là được nhé


Chúc các bạn thành công.

Bình luận