[SQL] Phân trang với câu lệnh query (skip / take) trên SQL Server

Gửi các bạn câu lệnh query (skip / take) dùng để phân trang trong SQL server, các bạn có thể tùy biến lại nhé

select * from table order by [some_column] 
offset 10 rows -- skip 10 rows
FETCH NEXT 10 rows only -- take 10 rows

Chúc các bạn thành công.

Bình luận