[JavaScript] Các phương thức làm việc với Array

JavaScript cung cấp nhiều phương thức để thao tác với mảng. Dưới đây là một số ví dụ về các phương thức mảng phổ biến:

 • push(): Thêm một phần tử vào cuối mảng.
JavaScript
const numbers = [1, 2, 3];
numbers.push(4);
console.log(numbers); // [1, 2, 3, 4]
 • unshift(): Thêm một phần tử vào đầu mảng.
JavaScript
const numbers = [1, 2, 3];
numbers.unshift(0);
console.log(numbers); // [0, 1, 2, 3]
 • pop(): Xóa phần tử cuối cùng trong mảng.
JavaScript
const numbers = [1, 2, 3];
numbers.pop();
console.log(numbers); // [1, 2]
 • shift(): Xóa phần tử đầu tiên trong mảng.
JavaScript
const numbers = [1, 2, 3];
numbers.shift();
console.log(numbers); // [2, 3]
 • slice(): Trả về một phần của mảng.
JavaScript
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const slice = numbers.slice(2, 4);
console.log(slice); // [3, 4]
 • indexOf(): Trả về chỉ mục của một phần tử trong mảng.
JavaScript
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const index = numbers.indexOf(3);
console.log(index); // 2
 • lastIndexOf(): Trả về chỉ mục cuối cùng của một phần tử trong mảng.
JavaScript
const numbers = [1, 2, 3, 3, 4, 5];
const index = numbers.lastIndexOf(3);
console.log(index); // 4
 • concat(): Ghép hai mảng thành một mảng mới.
JavaScript
const numbers = [1, 2, 3];
const otherNumbers = [4, 5];
const concatenatedNumbers = numbers.concat(otherNumbers);
console.log(concatenatedNumbers); // [1, 2, 3, 4, 5]
 • filter(): Trả về một mảng mới chứa các phần tử thỏa mãn một điều kiện.
JavaScript
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const evenNumbers = numbers.filter(number => number % 2 === 0);
console.log(evenNumbers); // [2, 4]
 • map(): Trả về một mảng mới chứa kết quả của việc áp dụng một hàm cho mỗi phần tử của mảng.
JavaScript
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const doubledNumbers = numbers.map(number => number * 2);
console.log(doubledNumbers); // [2, 4, 6, 8, 10]
 • reduce(): Áp dụng một hàm lặp lại cho mỗi phần tử của mảng, bắt đầu từ phần tử đầu tiên và kết thúc bằng phần tử cuối cùng.
JavaScript
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const sum = numbers.reduce((total, number) => total + number, 0);
console.log(sum); // 15

Đây chỉ là một số ví dụ về các phương thức mảng phổ biến trong JavaScript. Để tìm hiểu thêm, vui lòng tham khảo tài liệu tham khảo JavaScript nhé.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận