Cách tách chuỗi bằng String.Split trong C#

Phương thức String.Split tạo một mảng các chuỗi con bằng cách tách chuỗi đầu vào dựa trên một hoặc nhiều dấu phân cách

Mẫu String.Split sử dụng một ký tự phân cách.

Mẫu code

string phrase = "one two three";
string
[] words = phrase.Split(' ');
foreach
(var word in words)
{
System.Console.WriteLine(
$"<{word}>");
}
System.Console.WriteLine(
$"<{words.Length}>");

Output

<one>
<two>
<three>
<3>

String.Split có thể sử dụng nhiều ký tự phân cách.

Mẫu code

char[] delimiterChars = { ' ', ',', '.', ':', '\t' };
string
text = "one\ttwo three:four,five six seven";
System.Console.WriteLine(
$"Original text: '{text}'");
string
[] words = text.Split(delimiterChars);
System.Console.WriteLine(
$"{words.Length} words in text:");
foreach
(var word in words)
{
System.Console.WriteLine(
$"<{word}>");
}

Output

Original text: 'one	two three:four,five six seven'
7 words in text:
<one>
<two>
<three>
<four>
<five>
<six>
<seven>

Chúc các bạn thành công.

Bình luận