Sử dụng hàm Concat để nối văn bản

Để nối chuỗi trong linq, javascript hay c# ta thường sẽ sử dụng hàm Concat

Vd: Trong javascript

<script>
let text1 = "Hello";
let text2 = "world!";
let result = text1.concat(" ", text2);
console.log(result);
</script>

Kết quả sẽ cho ra

Hello world!

Vd: Trong C#

var output = string.Concat("Nối", " ", "văn", " ", "bản.");

Vd: trong Linq

var text = "Mr It: 0909090909";
var output = String.Concat(text.Where(c => c >= '0' && c <= '9'));

Kết quả output sẽ cho ra

0909090909

Các bạn sẽ tùy biến lại theo ý mình nhé

Chúc các bạn thành công.

Bình luận