[C#] Convert dd/MM/yyyy to MM/dd/YYYY

Hướng dẫn convert ngày tháng dd/MM/yyyy sang MM/dd/yyyy trong C# không cần cắt chuỗi

Thư viện using System.Globalization;

DateTime.ParseExact("28/09/2022", "dd/MM/yyyy", CultureInfo.InvariantCulture)
.ToString("MM/dd/yyyy", CultureInfo.InvariantCulture);

Chúc các bạn thành công.

Bình luận