[.netcore] RedirectToAction with parameter

Hướng dẫn RedirectToAction trong controller kèm theo parameter

Code mẫu như sau:

return RedirectToAction(controllerName: "product", actionName: "add",routeValues: new { @id = Id}) ;

Hoặc

return RedirectToAction("Add", "Product", new { @id = Id });

Chúc các bạn thành công

Bình luận