[jQuery] Sử dụng :gt() Selector để ẩn các phần tử bị trùng

Lệnh jquery giúp các bạn hide các item bị trùng, trợ giúp trong quá trình làm frontend

Cú pháp

jQuery( ":gt(index)" )

Ví dụ:

$(function() {
    $('div.clsdiv:gt(0)').hide();
});

HTML

<div class="col-md-6 ref">
  <div class="col-md-6 clsdiv">
    Thẻ Div 1
  </div>
  <div class="col-md-6 clsdiv">
    Thẻ Div 2
  </div>
  <div class="col-md-6 clsdiv">
    Thẻ Div 2
  </div>
</div>

 Kết quả sẽ output

Thẻ Div 1

Chúc các bạn thành công.

Bình luận