[.netcore] Hướng dẫn AddDbContext cho .netcore 6

NetCore 6 đã bỏ file Startup.cs vì thế các bạn add AddDbContext trong file Program.cs nhé

Mẫu lệnh như sau:

// Add services to the container.
builder.Services.AddControllersWithViews();
builder.Services.AddDbContext<MyDbContext>(options =>
{
    options.UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString("MyConnection"));
});

Chúc các bạn thành công.

Bình luận