[jQuery] Hướng dẫn tạo Function Next Previous cho button Owl Carousel 2

Hướng dẫn tạo Function Next Previous cho button Owl Carousel 2 để tùy biến giao diện

Đôi khi các bạn muốn tạo ra nút Next Previous rieng để thay đổi cho nút default của Owl Carousel. Các bạn tạo nút trên html bình thường và gán cho thuộc tính class hay id cho nút

vd: ở đây mình có tên class của 2 nút như sau owlprev và owlnext

và Có Owl Carousel như sau:

var owlPost = $('#home-post');

Lệnh next và previous của bạn

$('.owlnext').click(function () {
                owlPost.trigger('next.owl.carousel');
            });
$('.owlprev').click(function () {
                owlPost.trigger('prev.owl.carousel');
            });

Chúc các bạn thành công

Bình luận