[C#] Hướng dẫn tạo code Generate Security Code trong C sharp

Hướng dẫn tạo code Generate Security Code trong C sharp để bảo vệ đăng nhập hay nhập liệu

Class mẫu dành cho các bạn, các bạn có thể tùy chỉnh lại theo ý mình nhé

 public static string GenerateSecurityCode(int lenght = 5)
        {
            var pattern = "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM!@#$%^&*()1234567890";
            var random = new Random();
            var result = new StringBuilder();
            for (int i = 0; i < lenght; i++)
            {
                result.Append(pattern[random.Next(0, pattern.Length)]);
            }
           
            return result.ToString();
        }

Chúc các bạn thành công.

Bình luận