[bootstrap] navbar fixed bottom bootstrap 5

HTML Code navbar fixed-bottom bootstrap 5

Các bạn lưu ý nav-item phải có thuộc tính dropup thay vì dropdown nhé

<nav class="navbar fixed-bottom navbar-expand navbar-dark bg-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Bottom navbar</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarCollapse" aria-controls="navbarCollapse" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarCollapse">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link disabled" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true">Disabled</a>
        </li>
        <li class="nav-item dropup">
          <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="dropdown10" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">Dropup</a>
          <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="dropdown10">
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Action</a></li>
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Another action</a></li>
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a></li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>

Chúc các bạn thành công.

Bình luận