Plesk

Fix lỗi Plesk PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation

Ngày đăng12/08/2020 614

Hướng dẫn fix lỗi khi install extention bất kỳ báo lỗi  PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation

1. Các bạn SSH vào server

2. Chạy lệnh

php -v
bash: php: command not found

3. Nếu báo lỗi không load được php các bạn tạo soft link như sau

ln -s /opt/plesk/php/7.2/bin/php /usr/bin/php

Hoặc link một version php bất kỳ cũng được

php -v
PHP 7.2.32 (cli) (built: Jul 24 2020 13:10:28) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with the ionCube PHP Loader + ionCube24 v10.4.0, Copyright (c) 2002-2020, by ionCube Ltd.
    with Zend OPcache v7.2.32, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk
Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk
Ngày đăng04/05/2020 862
Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk
Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk
Ngày đăng17/04/2020 919
Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting
Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting
Ngày đăng29/10/2019 701
Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7
Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7
Ngày đăng09/10/2019 1,400
Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain
Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain
Ngày đăng29/09/2019 1,312
Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk
Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk
Ngày đăng23/09/2019 755
Hướng dẫn restore database mssql trên Plesk
Hướng dẫn restore database mssql trên Plesk
Ngày đăng20/09/2019 721
Hướng dẫn backup database trên hosting Plesk
Hướng dẫn backup database trên hosting Plesk
Ngày đăng20/09/2019 722
Hướng dẫn thay đổi version asp.net trên plesk
Hướng dẫn thay đổi version asp.net trên plesk
Ngày đăng20/09/2019 632