[jQuery] Code kiểm tra xem phần tử có tồn tại trong jQuery

Hưởng dẫn viết script kiểm tra xem phần tử có tồn tại trong jQuery

Code kiểm tra

if ($('#MyID').length)
{
    alert("exit");
}

Chúc các bạn thành công

Bình luận