[C#] Khai báo biến array trong C#

Hướng dẫn khai báo biến array trong C#

var data = new string[] {
"data1",
"data2",
"data3"
};

Chúc các bạn thành công

Bình luận