[Kerio Connect] Bật tính năng tìm kiếm nâng cao trong email kerio

Mặt định Kerio Connect chỉ cho search subject và email nếu muốn search được các nội dung khác như body attach hay all folder các bạn cần Enable Full text

 1. Login giao diện admin của mail Kerio , Chọn menu Configuration > Advanced Options > Store Directory.
 2. Check vào Enable Full Text Search option.
 3. Chọn folder để lưu trữ Full Text Search index. 4. Chọn Apply.
 5. Để tạo index mới, hãy nhấp vào Rebuild Index.
 6. Chọn 1 domain bất kỳ hay chọn Tất cả mail box :
  • All mailboxes 
  • Domain.
  • User. 7. Chọn Start.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận