[Kerio Connect] Hướng dẫn reset password admin

Nếu bạn quên mật khẩu admin, bạn có thể reset bằng cách edit file users.cfg

Các bước reset passwordadmin

Trên windows

 1. Stop the Kerio Connect Engine. click phải vào icon monitor  phí dưới khu vực icon tray và chọn Stop Kerio Connect.
 2. Vào thư mục cài đặt Kerio Connect. Đường dẩn mặc định ở C:\Program Files\Kerio\MailServer.
 3. Thai đổi file users.cfg bằng text editor.
 4. Restart Kerio Connect engine.
 5. Đăng nhập tài khoản administration và để trống password.

Trên Linux

 1. Stop the Kerio Connect Engine. Chạy lệnh sau:/etc/init.dl/kerio-connect stop
 2. Vào thư mục cài đặt Kerio Connect. Đường dẩn mặc định ở /opt/kerio/mailserver.
 3. Thay đổi file users.cfg bằng text editor.
 4. Restart Kerio Connect engine.
 5. Đăng nhập tài khoản administration và để trống password.

Edit file users.cfg

 1. Mở file users.cfg bằng phần text editor.
 2. Tìm tên ttài khoản admin trong list account: <variable name="Name">. Ví dụ: <variable name="Name">jsmith</variable>
 3. Phía dưới tên admin tìm đến dòng <variable name="Password">. Ví dụ: <variable name="Password">D3S:1234ab56c7de89</variable>
 4. Thai đổi mật khảu hiện tại thành NUL:. Ví dụ: <variable name="Password">NUL:</variable>
 5. Dưới tên admin tìm đến dòng <variable name=”Rights”>0</variable>
 6. Thay đổi giá trị từ 0 sang 1. Ví dụ: <variable name=”Rights”>1</variable>
 7. Lưu file.

Lưu ý

Sau khi đăng nhập được trang quản trị nên tạo mật khẩu cho admin ngay.

Giải Pháp khác

 1. Stop the Kerio Connect Engine.
 2. Mở file mailserver.cfg bằng text editor.

Ghi chú

 1. Phía dưới table Administration, set BuiltInAdmin bằng 1
 2. Thay đổi BuiltInAdminUsername thành kerioadmin.
 3. Xóa giá trị hiện có ở BuiltInAdminPassword.
 4. Lưu file lại.
 5. Start the Kerio Connect Server Engine. Bạn có thể đăng nhập bằng kerioadmin với bất kỳ mật khẩu nào.
 6. Vào Webadmin > Configuration > Administration settings và đặt lại mật khẩu mới.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận