[MySQL] fix lỗi This function has none of DETERMINISTIC, NO SQL, or READS SQL DATA in its declaration and binary logging is enabled

Fix lỗi khi import data: This function has none of DETERMINISTIC, NO SQL, or READS SQL DATA in its declaration and binary logging is enabled (you might want to use the less safe log_bin_trust_function_creators variable)

Bạn có thể fix lỗi 1 trong 2 cách sau

  1. Chạy lệnh sau trong MySQL console:

    SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;

  2. Thêm vào dòng bên dưới vào file cấu hình mysql.ini:

    log_bin_trust_function_creators = 1;

Chúc các bạn thành công.

Bình luận