Link download SQLyog Ultimate 12.0.9.0

SQLyog Ultimate là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu MySQL GUI. Dùng để so sánh và đồng bộ dữ liệu, quản lý truy vấn SQL và giữ an toàn cho cơ sở dữ liệu của bạn.


Link download [Tại đây]

Bình luận