Enable root and user password is password cho vmware converter login

Hướng dẫn fix lỗi root and user password is password vmware converter login khi convert vm

1. Enable the useSourcePasswordInHelperVm flag trong file converter-worker.xml

các bạn tìm file converter-worker.xml 


Trên Windows 7, 10 và 2008 Server – C:\ProgramData\VMware\VMware vCenter Converter Standalone.
ở các  Windows versions khác – %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\VMware\VMware vCenter Converter Standalone.

2. Edit file converter-worker.xm và tìm đế thẻ useSourcePasswordInHelperVm

Sửa false thành true


3. Cuối cùng Restart Converter Standalone Worker serviceChúc các bạn thành công.

Bình luận